Про розділену власність

Лучший реселлер-хостингСьомий основний розділ
Про розділену власність

§ 186. В ту мить, коли річ отримано первинно і безпосередньо, власність щодо неї не можна ні поділити, ні обмежити, ні обтяжити: ці положення виникають тільки з розпорядження власника або відповідно до законодавчих приписів.

§ 187. Відокремлення права на субстанцію від права на використання існує лише у випадках з земельними ділянками: залежно від відмінностей між землевласником та власником-користувачем воно набуває різних властивостей і відоме переважно як церковне (монастирське) майно, надільне майно, спадкова оренда або спадкове оброкове майно.

§ 188. Залежно від властивостей цього майна землевласників нази-вають відповідно то власниками церковного (монастирського) майна чи наділу, то власниками спадкової оренди, то власни-ками спадкового оброкового майна, або феодалами, а власни- ків-користувачів відповідно користувачами церковного майна, користувачами спадкової оренди, користувачами спадкового оброкового майна.

§ 189. Феодом називається таке земельне володіння, власник-користувач якого повинен виявити щодо землевласника, взамін на захист, який він надає, особливу вірність. Ця вірність полягає у відверненні будь-якої шкоди та у виконанні певної служби.

§ 190. Оскільки служба феодалові може бути дуже різноманітна, як і самі феоди, то права і зобов’язання власника феоду та васала повинні бути чітко визначені. Спірні, не недостатньо визначені у феодальних листах випадки розв’язуються відповідно до феодального права.

§191. Майном у спадковій оренді називається таке право користування, яке передається спадково, за умови, що володар сплачуватиме річний оброк за річне користування грошима, плодами або відповідними роботами.

§192. Якщо такий оброк сплачує володілець лише як визнання власності на землю, то земля називається спадковою оброковою власністю, або підвласним майном.

§ 193. Якщо власність поділено так, що одній стороні належить сама земельна ділянка разом з використанням надр, а другій — тіль-ки спадкове використання поверхні, то річний оброк, який сплачує користувач спадкового оброкового майна, називається поземельною платою.

§ 194. Майно в спадковій оренді і спадкове оброкове майно переходять до всіх спадкоємців, які прямо не вилучені з нього.

§ 195. Розділену власність нерухомої речі, так само як і повну, неможна набути без внесення належного документа щодо майнових прав у публічні поземельні книги чи реєстр. Дійсний титул щодо цього має силу лише стосовно пов’язаної особи, але не третьої особи чи речового права.

§ 196. Права власника землі та власника-користувача узгоджуються загалом у тому, що кожен може розпоряджатися і керувати своєю частиною настільки, наскільки це не порушує прав іншого.

§ 197.1 один, і другий мають право захищати свою частину в судовому порядку, передавати в заставу, заповідати або за життя відчужувати. Хто стверджує про існування обмеження щодо цього, повинен довести це через відповідні документи, через так звані Гарантійні листи або іншими вагомими доказами.

§ 198. Зокрема, власник землі має право заборонити власникові-користувачу не лише погіршувати предмет користування, а й будь-як змінювати його, якщо через це утруднено чи зірвано реалізацію його прав.

§ 199. Отже, він може вимагати, щоб користувач спадкового оброкового майна належно володів майном, де він проживає; він може наполягати на збереженні і обробітку земельної ділянки, навіть її передачі іншому користувачеві спадкової оренди або користувачеві спадкового оброкового майна, якщо колишній нездатний впоратися зі звичними для землі справами.

§ 200. Першочергове право землевласника, або власника спадкового оброкового майна, полягає у стягненні річних повинностей та інших обумовлених зборів. їх ні під яким приводом не можна підвищувати і не можна стягувати з рухомого майна, яке не належить до ділянки, або з інших рухомих речей.

§ 201. Як правило, один з власників розділеної власності не відповідає перед другим за випадковість. Тільки якщо користувач спадкової оренди був не в змозі користуватися земельним наділом через війну або чуму або через загальний неврожай, то йому слід дозволити відповідне звільнення від повинностей.

§ 202. Користувач спадкового оброкового майна не має претензій на таке звільнення. Він повинен, поки частина спадкового майна ще існує, повністю сплачувати і без того невелику грошову повинність. Тільки якщо його оброк складається з природних плодів, він не повинен віддавати більше, ніж фактично виросло на оброковій земельній ділянці.

§ 203. Наскільки закон надає першочергове право для Гарантії вимог землевласника, які витікають з його власності на землю, стосовно всіх інших кредиторів, визначається в судовому порядку.

§ 204. Якщо користувач спадкового оброкового майна не сплатив повинність в обумовлений час, то землевласник до вирівняння його вимог може накласти арешт на користування й отримати з нього компенсацію за збитки.

§ 205. Власник спадкової оренди щодо несплачених понад рік повинностей має в суді вибір або щодо користування спадковим орендним майном, або на саме майно шляхом проведення судового аукціону.

§ 206. У разі виникнення сумнівів, чи власність на користування є майном у спадковій оренді чи оброковим спадковим майном, рішення ухвалюють з огляду на розмір щорічних та інших повинностей. Якщо ця сума не має зв’язку з чистим річним доходом від використання, то ця власність на користування є оброковим спадковим майном; якщо ж такий зв’язок можна припустити щонайменше в минулому або в разі прийнятих спустошених ділянок, то це майно в спадковій оренді.

§ 207. Власник-користувач оброковою спадковою ділянкою може продати свою власність на користування без погодження із землевласником і без того, щоб останній мав претензії на право продажу або право першочергової купівлі.

§ 208. Якщо ж землевласник чітко закріпив за собою обов’язок такої згоди і такі права, то він повинен оголосити про свій намір протягом тридцяти днів від зробленої йому офіційної заяви. Після цього строку його погодження вважатиметься наданим. Зрештою, він може відмовити в такому схваленні лише через очевидну загрозу для субстанції майна.

§ 209. Оброк, який землевласник час від часу може вимагати від но-вого власника-користувача, називається феодальним товаром, якщо зміна відбувається за життя, і посмертним феодом, якщо вона стається через смерть. І той, і той випадок називаються зборами за зміну. Наскільки і чи взагалі ці права обґрунтовані, вирішують замельні книги і документи.

§ 210. Де немає законних речових книг та документів, ключове зна-чення для вже минулих випадків має тридцятирічне спокійне володіння: проте під загрозою втрати дальших претензій кожен землевласник повинен протягом трирічного строку від оголошення цього закону усунути вказаний недолік. Права, не відображені в реєстрах, самі по собі не зобов’язують третіх сторін.

§ 211. Зі свого боку землевласник зобов’язаний захищати інтереси власника-користувача, і якщо право на користування знову об’єднається з субстанцією, відшкодувати йому або його наступникові вчинені поліпшення, як і іншому добросовісному володільцеві, і відповідати за достовірність публічних книг та реєстрів, які він веде щодо свого оброкового майна.

§ 212. За інші обов’язки землевласник не відповідає. Власник-користувач загалом не може передавати іншому більше прав, ніж він має сам: право одного припиняється таким чином правом другого.

§ 213. Оскільки власнику-користувачеві належать всі типові і нетипові доходи від користування, то йому також належить пропорційна частина від знайденого скарбу. Він навіть має право зменшувати саму субстанцію речі, якщо використання землі в інший спосіб неможливе.

§214. Хто не оплачує нічого, крім поземельної ренти, претендує тільки на користь з поверхні, тобто з дерев, рослин і будівель, та на ча¬стину знайденого там скарбу: закопані скарби і те, що приносить користь і лежить під землею, належать тільки землевласникові.

§215. Зобов’язання власників-користувачів перебувають в залежності з чітко встановленими правами землевласників; особливо це стосується річних повинностей, які за відсутності домовленості про інше слід сплатити між першим листопада та половиною грудня.

§216. Власник-користувач також несе всі типові і нетипові пов’язані з майном видатки: він сплачує податки, десятину та інший окремо зазначений оброк. За те, що припадає на повинності або відраховується з них, наприклад обтяжене судовими заборонами, відповідає землевласник.

§217. Кожен новий власник-користувач, як правило, зобов’язаний сам отримати від землевласника документ оновленої власності на користування, та оскільки громади й інші моральні установи у звичному порядку не припиняються, то вони зобов’язані робити запит про такий документ або Гарантійний лист кожні десять років. Хто зі своєї вини не виконує цього запиту понад три роки, повинен сплатити встановлений збір за Гарантійний лист у чотирикратному розмірі.

§218. Те, що визначено в попередньому основному розділі стосовно припинення повної власності, стосується загалом і розділеної. Якщо власник-користувач не має законного наслідника, то ко-ристування об’єднується із субстанцією речі і після компенсації всіх боргів, що не можна покрити іншим майном, дістається землевласникові.

§219. Через знищення рослин, дерев та будівель власність на користування поверхнею не втрачається; поки залишається ще хоч частина ґрунту, володар, якщо він сплатив повинність, може зайняти її новими рослинами, деревами і будівлями.

§ 220. Лише з самої оплати повинності, що триває, або річних рент з земельної ділянки чи будівлі ще не може наступати розподіл власності; у всіх випадках, коли розділення субстанції і користі чітко не визначене, будь-який добросовісний володілець розглядається як повний власник.

§221. Одна особа може передати у власність своє нерухоме майно другій за річну повинність або набути від уже фактичного власника право на повинність; тож в обох випадках тому, хто зобов’язаний сплачувати повинність, належить право повної власності: у першому випадку обов’язок сплати повинності може припинитися лише за взаємної згоди, у другому боржник може самостійно оголошувати про це раз на півроку і виплачувати або розраховану вартість, або, якщо вона невідома, усереднений збір.

Купите сервер и забудьте об ограничениях

Comments:

Залишити відповідь